Dar elbiseRüyada dar bir elbise giymek, dini emirlere yorumlanır. Rüyada dar bir elbise içinde bulunduğunu ve kipirdayamayacak kadar siki bir halde olduğunu görmek, dini emirleri yerine getirmediğine; giydigi dar elbisenin bazı yerlerinin sökülüp ayrıldığını görmek, Allah (C. C.) Hazretleri tarafından günahlarınin affedildiğine; dar bir elbiseyi aile fertlerinden birisinin giyin-dığını görmek, onlara haram kazanilmis rızk yedirdiğine; üzerin-deki dar elbiseyi çıkarip attığını görmek, sıkıntıdan bolluğa kavuşacağına işarettir.Öldürmek

Rüyada bir kimsenin diğer bir kimseyi katlettiğini görmek, katılin maktule hayır ve menfaati olacağına; yahut zülüm edeceğine; birini katlettiğini görmek, ona iyilik etmeye; kendinin katledildığını görmek, ömrünün uzun olacağına delalet eder. Kirmaniye göre; bir kimseyi katlettiğini gören, o kimseye hayır ve menfaat sağlar. Bir cemaatin kendisini zulmen katlettiklerini görene, en büyük devlet adamı tarafından hayır ve menfaat hasıl olur. Bir kimseyi zulmen katleyledığını gören, aşı ve nefsine zulüm edici olur ve Allah, onun üzerine birini musallat kılar. Cabirül-Mağrıbiye göre; evladini katlettiğini görene Allah (cc) helal rızk ihsan eder. Bir rivayete göre, rüya sahibi, mal ve dünya izzeti için evladına zulüm yapar. Birini katlettiğini ve maktulün cesedinden kan akittiğini görenin eline mal geçer. eğer kan akmaz ise, mal hasıl olmaz. Cesedinin katleyledigi adamın kani içinde yuvarlandığını görmek, o adamın malından istifadesine; birini katledip maktulden beyaz kan çıktığını görmek, dininin gitmesine; kendini katledilmiş ve fakat kimin tarafından katlolunduğunu bilmez görmek, kanuna az itaatkar olmaya; katledeni bilir ise, düşmana zafer bulmaga, birini katleyledığını ve maktulün kanindan necaset aktığını görmek, maktulün katılden fenalik görmesine delalet eder. Bir kimseyi katlettiğini, fakat bunun kim olduğunu bilmedigi gibi muayene eylemedığını gören, düşmana muzaffer olur ve gamdan kurtulur. Kendi nefsini katleyledığını gören, tövbeye muvaffak olur. Kendisinin boynu vurulmak suretiyle katlolunduğunu gören, eğer köle ise azat olur; gam ve kederden kurtulur; borçlu ise borcunu öder; eline çok mal geçer; eğer kendisini bu suretle katleden adamı bilirse, ondan çok hayır görür. eğer katıl, kadın, yahut hadım agasi veya buluga ermemis çocuk veya sakalsiz sabi emred ise, rüya sahibinin vefatına delalet eder. Ibni Şirine göre; bir kadın rüyada zevcini katlettiğini görse, ona alakasi olmadığı bir günah ile töhmet eder. Bir küçük çocuğu katledip pişirdiğini gören, livata fiili işlediğinden dolayı ayıplanir. Bir çocuğun katledip pisirıldığını ve etinin koparıldığını görmek, babasınin zulme duçar olacağına işarettir. Bir cemaatin birbirlerini katlettiklerini görmek, halk arasında bidat zuhuruna; bir insani katledip cesedini arkasina aldığını görmek, cezayi hak edeceğine ve zarara duçar olacağına delalet eder. Bazılarına göre; rüyada katıl görmek, hacca gitmek isteyen kimse için muradina ermege; rüya sahibi hasta ise, sifaya işarettir. Bir kavle (söylentiye) göre, katıl rüyasi, belaya ve nimetin zevaline delalet eyler. Bir hükümdarin boyunlarıni vurmak suretiyle tebaşını katlettiğini görmek, ahalinin zulmünden halas olmasına. hürriyete kavuşmasina, hükümetten iyilik ve ihsan görmesine işarettir. Abdulgani Nablusiye göre; rüyada katıl günah işlemeye işarettir. Nefsini katlettiğini gören, günahlarına tövbe eder. Bir insani katleyledığını gören, büyük bir günah işler. Kendisinin katlolunduğunu gören, çok yasar ve fazla hayra nail olur. Bir adamı boğazini kesmeyerek katlettiğini görmek, maktulün hayır ve menfaatine ulasmasina delildir. Bir nefis katlettiğini gören, keder ve gamdan halas olur. Bir köle, efendisinin kendisini katleyledığını görse, azat olur. Bir katıl işlediğini ikrar ettiğini gören velayete ve halk arasında ihtiram makamina nail olur. Fisebilillah katledildığını gören, şehit olur. Bir başka rivayete göre de: Rüyada bir kimseyi öldürmek, günah işlemeye işarettir. Rüyada kendi kendisini öldürdüğünü gören kimse “Tövbe-i nasuh” île tövbe eder. Rüyada bir insan öldürdüğünü gören ktmse büyük günah işler. Bir kimse rüyada öldürüldüğünü görse, o kimsenin ömrünün uzun olmasına ve çesitli kabilelerden çok hayra ve mala nail olmasına işarettir. Bir kimse rüyada, kesmeksizin bir kimseyi öldürdüğünü görse, öldürülene hayır ve mal isabet eder. Rüyada boğazlamak, zulümdür. Rüyada birisini öldürdüğünü gören kimse “Sen bir de adam öldürmüstün de biz seni o kandan kurtarmistik”(Taha suresi. a.40) mealindeki ayet geregince, korku ve kederden kurtulur. Rüyada kendisini öldürdüğünü gören kimse, hayra erişir. Bir kimse, rüyada öldüreni bilmedigi halde öldürüldüğünü görse, dinlr ihmal eder. eğer katılini bilirse, düşmanına galip gelir ve katıllnde intikamim alır. Bir kimse rüyada bir adamı öldürdüğünü ve sah damarından kan aktığını görse, maktulün, katılin dilinden hoslanmayacağı bir şeye düsmesine işarettir. Bazı tabirciler de maktul, katıl tarafından bir hayır ve menfaat gelir, dediler. Bir kimse rüyada kasden ve haksız olarak bir kimseyi öldürdüğünü görse, o kimsenin günahkar olduGuna işarettir. Bazı tabirciler de birisini öldürdüğünü gören kimse, namazin faziletini inkar eder veya onu terkeder, dediler. Rüyada kendi çocuğunu öldürdugunü gören kimse, rızka erişir. Bir kimse rüyada iki yüz kişiyi öldürdüğünü görse, o kimsenin iki yüz dirhem olan borcu ödenir. Üzüntü ve kederi giderilir. Savasta öldüğünü gören kimse, şahitlik yapmak arzusunda ise sahitligi kabul edilir. Bazen de o kimse, birçok dünyalığa ve zahirî nimetfere erişir.

Bir kimseyi öldürmek günah işlemeye yahut korku ve kederden kurtulmaya ya da namazı terk etmeye, Kendini öldürmek bir daha bozmamak üzere tövbe etmeye ve hayra erişmeye, Öldürüldüğünü görmek uzun ömre, çeşitli hayırlara ve mala, öldüreni biliyorsa düşmanına galip gelmeye, Birini boğazlamak o kimseye zulmetmeye, birini boğazlamaksızın öldürmek, ölen kimse için hayır ve mala, Birini öldürdüğünü itiraf ettiğini görmek rütbe ve makama, ?ocuğunu öldürmek rızka nail olmaya, Savaşta öldüğünü görmek şehadete yahut dünyalığa delalet eder.

Rüyada bir kimseyi öldürdüğünü görmek, onunla dost olacağını haber verir

Bir kimseyi öldürdüğünü görmek, onunla iyi arkadaş olunacağını gösterir.

Rüyada bir insan yada hayvanı öldürmek; yaptığınız hataları düzeltmekte geç kaldığınıza işarettir.

Petrol

Benzin, gaz gibi petrol ürünleri ilginç ve şaşırtıcı durumdur. Petrol kara ise ani sıkıntıdır.

Rüyada petrol görmek, yeni haberler alacağınıza kendinizi bir petrol sahasinda petrol çıkardığınızı görmeniz, bütün isteklerinizin kısa zamanda yerine geleceğine delalet eder. Bir başka rivayete göre de: Rüyada petrol görmek, hayırsız, zina eden bir kadına işarettir. Bazı tabirciler, petrol, haram maldir, dediler. Petrol yediğini gören kimse, sultan tarafından mal elde eder. Üzerine bu yagin döküldüğünü gören kimseye sultan tarafından siddet isabet eder. Petrol; ser, siddet ve harp ile de tabir edilir.

Soba

Rüyasında soba yakında gerçekleşecek evliliğe yorulur. Rüyasında soba satmak gören kimsenin işleri kötüye gidecek demektir. Soba yakmak, yeni atılacağınız işten çok kazançlı çıkacaksınız demektir.

Rüyasında soba yakında gerçekleşecek evliliğe yorulur. Rüyasında soba satmak gören kimsenin işleri kötüye gidecek demektir. Soba yakmak, yeni atılacağınız işten çok kazançlı çıkacaksınız demektir.

Soğuk havada umut, başarıdır. Soba içinde ateş, bolluk ve berekettir.

Rüyada soba yaktiğinizi görmek, eğer mevsim yazsa keder ve sıkıntıya; kış mevsiminde iseniz bolluk ve berekete yorumlanır. Bir başka rivayete göre de: Rüyada soba görmek, üzüntü, keder ve sıkıntıya işarettir.

Fidye

Rüyada fidye vermek, elinden çok miktarda para çıkacağına işarettir. Fidye vermesi için bir mektup aldığını gör-mek, kendisinin bağlı olduğu bir devlet makamindan şiddetli bir ceza göreceğine; kendisinin birisinden fidye istemesi, hükümette veya mahkemede olan bir işinin iyi şekilde neticeleneceğine delalet eder.

Mekke-i mükerremeyi görmek

Rüyada Mekke-i Mükerremeyi görmek, hacca gitmeye ve Mekkeyi ziyaret etmeye delalet eder. Mekkeye ziyaret için olmayıp ticaret için gittiğini görmek, dünya işlerini sevmege ve dünya malina haris bir kişi olduğuna; bir rivayete göre de rızk ve nimetinin artmasına; Mekkede ser ve kötü işlerle uğraştiğini görmek, dininde ve dünya işlerinde zarar göreceğine delalet eder. Ismail Bin El-esasa göre; rüyada Mekke-i Mükerremeyi görmek, hayır ve nimet görüp malının artmasına; Mekkeyi harap olarak görmek, mal ve nimetinin azalacağına; sıkıntı içine düşeceğine; kendisini Mekke yolunda görmek rüya sahibi hasta ise, hastalığının uzayacağına ve belki de öleceğine, yaya olarak Mekkeye gitmekte olduğunu görmek, dininin ve ibadetinin kuvvetli ve rızkınin zorla sağlandiğına; Mekkeye deve ile gittiğini görmek, isteğine kolaylıkla kavuşacağına; bir çok kişileri hacca gitmek için aydınlattığını ve onlara haccin fazileti hakkında bazı sözler söylediğini görmek, halka hayır ve iyiliği dokunacağına işarettir. Hacdan döndüğünü gören muradina erer. Günahlari affolunur. Hacda olup ihrama girmek, günahlarından kurtulduguna; hac kafilesi ile birlikte bulunduğunu görmek, Cenab-ı Hakdan (C.C) rahmet bulacağına; kafile hareket edip. kendisinin geride kaldığını görmek, göz yasina ve yoksulluga işarettir. Abdulgani Nablusiye göre; Mekke-i Mükerreme iman ile yorumlandiğindan, bu rüyada her şey imana yahut rüya sahibinin dinine nispet olunur. Mekkeye arkasini döndüğünü gören, dininden ayrılır. Mekkenin yıkıldığını görmek, namaz ve niyazini terk ettiğine delalet eder. Mekkeyi girdığını görmek, aşı bir kişi için tövbe etmeye kafir için Islamiyeti kabul etmeye, bekar için evlenmege ve korkudan kurtulmaya yorumlanır. Bir başka rivayete göre de: Rüyada Mekke-i Mükerremeyi görmek, imamla tabir edilir. Mekkede artma ve eksilme gibi meydana gelen şeyi görmek rüya sahibinin dinine nispet edilir. Rüyada Mekkenin kendi evi olduğunu gören kimse, izzet ve yücelige, halkın ondan elde edecekleri ilme veya onun yüksek bir makamda bulunusundan dolayı halkın zarurî olarak ona müraccat etmelerine veya kizim birisinin istemesine işarettir. Rüyada Mekkeye sirtini döndürdügümi gören kimse, memuriyetten ayrılır. Bir kimsenin rüyada Mekkenin yıkıldığını görmesi, onun az namaz kildiğına işarettir. Asi bir kimse için rüyada Mekkeye girmek, tövbe etmeye, kafir için Müslüman olmaya, bekar için de evlenmeye işarettir. Mahkemesi bulunan bir kimse, rüyada Mekkeye girdığını görse, davada galip gelmesine, bazen de korku ve tehlikeden emin olmaya işarettir. Rüyada hacc yapmak için Mekkeye gittiğini gören kimse, hacca gider. eğer bu rüyayı gören hasta ise, hastalığı uzar. Bazen de o hastalıktan dolayı ölerek Cennete gider. Bir kimse rüyada Mekkede mücavir olduğunu görse, çokça ihtiyarlamasina işarettir. Rüyada ölülerle beraber Mekkede olduğunu gören kimse, orada ikamet eder. Bazı tabirciler de Mekkede olduğunu gören kimse, Kabeyi ziyaret eder, dediler. Rüyada sırf ticaret için Mekkeye gittiğini gören kimse, dünyaya haris ve tamahkar olur. Rüyada Mekke yolunda olduğunu gören kimse, hacc vazifesini yapar. Mekkenin bolluk ve ucuzluk olduğunu görmek, hayra, kıtlık içinde bulunduğunu görmek de, şerre işarettir.

Güvey

Rüyasında evlenip güveyi olduğunu gören, hayırlı bir ise girip para kazanacak demektir. eğer kolunda gelin varsa, çok yakın zamanda kârının ve kazancının artacağına işarettir. Eğer elinde bir çiçek olup da bunu geline veriyorsa, ondan bir ço-cuk beklediği anlamina gelir.

Davullu, zurnalı ve çalgı aletli bir ortamda güvey görmek; birinin vefatına, ortada gelin yokken güvey olmak; vefat etmeye, Gelin var ve adı da biliniyorsa; dünyalığa delalet eder. (Ayrıca Bakınız; Gelin.)

Sevişmek

Rüyada sevişen iki insan görmeniz, yeni bir ask heyecani duymak arzusu ile içinizde kipirdanmalar olduğuna; kendinizi sevisir halde görmeniz, simdilik bu duygudan uzak bulunduğunuza delildir. Bir başka rivayete göre de: Rüyada Allah için sevistiğini gören kimse, Allahin rahmet ve nzasina nail olur ve günahtan kaçınır.Kafirin Allah için sevistiğini görmesi, Müslüman olmasına; eğer bu sevisme Allah için olmazsa, neticesi hiyanet olan bir ortaklik akdetmeye ve velisiz evlenmeye işarettir. Bir kimseyle Allah için seviştiğini görmek ilahi rahmet ve hoşnutluğa, hesapsız olarak esenlik yurdunu hak etmeye; İnançsız birinin Allah için seviştiğini görmesi hidayet bulmasına; Meşru olmayan her çeşit sevişme sonu ihanetle bitecek olan ortaklığa ya da velisiz ( ailesinin izni olmaksızın) evlenmeye delalet eder. ( Daha geniş tabir için Bakınız; Cinsi Münasebet.)

Rüyada seviştiğinizi görmek, güvendığınız bir insanın size tuzak hazırladığına işaret eder.

Rüyada seviştiğinizi görmek, güvendığınız bir insanın size tuzak hazırladığına işaret eder.

Rüyada seviştiğini görmek; kendi eşi ile olursa hayırlı haber ve olaylara, başkası ile olursa kötü bir iş için girilen ortaklıkta büyük zarara uğramaya işarettir.